مشتریان و همکاران اکسپرس

مشتریان اکسپرس 

مشتریان اکسپرس شامل کلیه خانواده ها از تمامی سنین را شامل می شود که مصرف کننده نهایی می باشند.

همکاران اکسپرس

.همکاران شامل تولید کنندگان،واردکنندگان، فروشندگان، سیستم های حمل و نقل و غیره می باشند